Algemene informatie

Onze schooltijden

Op onze school geldt een continurooster:
maandag 08:30 – 14:30
dinsdag 08:30 – 14:30
woensdag 08:30 – 12:30
donderdag 08:30 – 14:30
vrijdag* 08:30 – 14:30
*Groepen 1 t/m 4 op vrijdag tot 12.00 uur les

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie 16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 09 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 t/m 06 maart 2022
Goede Vrijdag 15 april 2022 t/m 15 april 2022
Tweede Paasdag 18 april 2022 t/m 18 april 2022
Meivakantie 30 april 2022 t/m 08 mei 2022
Hemelvaartsdag 26 mei 2022 t/m 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag 06 juni 2022 t/m 06 juni 2022
Zomervakantie 09 juli 2022 t/m 21 augustus 2022

Ziek melden

Als uw kind, bijvoorbeeld wegens ziekte, niet kan komen, wilt u dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur even
naar school bellen (0341 – 416780)?


Medezeggenschapsraad (MR) van De Wegwijzer

De MR is verplicht voor alle scholen en bestaat op De Wegwijzer uit drie teamleden (Marthijs de Lange, Jolanda van Putten, Ingrid van Westendorp) en drie ouders (Annemiek Vernhout, Bert van Minnen en Joske van der Plas). De MR behartigt de belangen van leerlingen, ouders en personeel en denkt actief mee over het beleid van de school. Daarbij heeft de MR als taken het bevorderen van openheid en overleg binnen de school, het tegengaan van discriminatie en het informeren van de achterban.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen. De MR heeft adviesrecht over bijvoorbeeld de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. Ook heeft de MR initiatiefrecht, als het bijvoorbeeld de personele bezetting of de hoogte van de ouderbijdrage ter discussie wil brengen. De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolmanagement, zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). De plichten van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8 van de wet.

De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen: daarvoor hoeft u zich alleen aan te melden bij één van de MR-leden.

Gebedsgroep

Waarom bidden voor de school?
Al jaren is er op de vrijdagmorgen een gebedsgroepje actief om te bidden voor de kinderen en het personeel van de Wegwijzer. Waarom doen wij dit? Omdat wij geloven dat God gebeden wil worden. Omdat wij geloven dat er een geestelijke strijd gaande is zodat gebed nodig is. Omdat wij geloven dat God hoort naar onze gebeden. Omdat wij geloven dat Gods genade er voor iedereen is. Omdat wij geloven dat gebed verandering brengt in levens. Omdat wij geloven dat Gods liefde uitgaat naar de kinderen en het personeel van de Wegwijzer.

We beginnen om 8:30 in de personeelskamer van de school tot ongeveer 9:15. Zou u willen meebidden? Neem dan contact op met Dirk-Jan Jansen, 06-12156798. We zijn momenteel met maar een paar ouders en het zou erg fijn zijn als het groepje wat groter zou worden.

Leerlingenraad

Kinderen die hun stem laten gelden

Wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen meepraten over onderwerpen die hen zelf aangaan.

Daarom hebben we een leerlingenraad. Deze bestaat uit leerlingen van de groepen 4 tot en met 8. Zij worden gekozen door hun medeleerlingen. Elke groep kiest twee leerlingen uit die deze groep vertegenwoordigt. Aan het begin van elk schooljaar kiezen de leerlingen een nieuwe leerlingenraad.

Door het jaar heen zijn er meerdere vergaderingen van deze leerlingen samen met de directeur. De leerlingenraad controleert regelmatig of er vragen zijn vanuit de leerlingen en maakt deze dan bespreekbaar.

Downloads

Hieronder kunt u alle downloads vinden:

Schoolplan 2018-2022

Download

Aanvraagformulier verlof

Download

Klachtenregeling VCO

Download

Gedragsprotocol 2020-2021

Download

Plein- en pauzeregels

Download

Beleid Time-Out, Schorsing en Verwijdering

Download

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken