Medezeggenschapsraad (MR) van De Wegwijzer

De MR is verplicht voor alle scholen en bestaat op De Wegwijzer uit drie teamleden (Marthijs de Lange, Jolanda van Putten, Ingrid van Westendorp) en drie ouders (Annemiek Vernhout, Bert van Minnen en Joske van der Plas). De MR behartigt de belangen van leerlingen, ouders en personeel en denkt actief mee over het beleid van de school. Daarbij heeft de MR als taken het bevorderen van openheid en overleg binnen de school, het tegengaan van discriminatie en het informeren van de achterban.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen. De MR heeft adviesrecht over bijvoorbeeld de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. Ook heeft de MR initiatiefrecht, als het bijvoorbeeld de personele bezetting of de hoogte van de ouderbijdrage ter discussie wil brengen. De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolmanagement, zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS). De plichten van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8 van de wet.

De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen: daarvoor hoeft u zich alleen aan te melden bij één van de MR-leden.

Per e-mail zijn wij bereikbaar via mrvandewegwijzer@gmail.com