U bevindt zich hier: Ouders » Medezeggenschapsraad » Procedure MR

Procedure lidmaatschap MR van CBS De Wegwijzer.

Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel gekozen volgens de bepalingen van deze procedure. Deze procedure bevat de verkiezing en aanstelling van ouders binnen de MR. Voor leerkrachten gelden andere procedures.
 

Algemeen

Omvang en samenstelling medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 leden van wie:

3 leden door en uit het personeel worden gekozen; en
3 leden door en uit de ouders worden gekozen.
Van de 3 leden uit de oudergeleding, is er bij voorkeur 1 actief binnen de ouderraad van de Wegwijzer.
De oudervertegewoordiger binnen de GMR mag deelnemen aan de vergaderingen van de MR. Dit is geheel vrijblijvend.

Onverenigbaarheden

Personen die deel uitmaken van het bevoegd gezag kunnen geen zitting nemen in de medezeggenschapsraad. Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in besprekingen met de medezeggenschapsraad kan niet tevens lid zijn van de medezeggenschapsraad.

Zittingsduur

Een lid van de medezeggenschapsraad heeft zitting voor een periode van 3 jaar, onafhankelijk van de zittingsduur van zijn/haar voorganger. Een lid van de medezeggenschapsraad treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond nog 1 maal herkiesbaar, dus een maximale zittingsperiode van 6 jaar. Na een onderbreking van 1 jaar is de betrokkene weer herkiesbaar. Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad:

door overlijden;
door opzegging door het lid;
zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding waaruit en waardoor hij/zij is gekozen.

De Verkiezing / Organisatie verkiezingen

De leiding van de verkiezing van de leden van de medezeggenschapsraad berust bij de medezeggenschapsraad. De organisatie daarvan kan de medezeggenschapsraad opdragen aan een verkiezingscommissie. De medezeggenschapsraad bepaalt de samenstelling, werkwijze, en de bevoegdheden van de verkiezingscommissie alsmede de wijze waarop over bezwaren inzake besluiten van de verkiezingscommissie wordt beslist.

Datum verkiezingen

De medezeggenschapsraad bepaalt de datum van de verkiezing, alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming. De medezeggenschapsraad stelt het bevoegd gezag, de ouders en het personeel in kennis van de in het eerste lid genoemde tijdstippen.

Verkiesbare en kiesgerechtigde personen

Zij die op de dag van de kandidaatstelling ouder zijn van een leerling, zijn kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid van de medezeggenschapsraad.

Bekendmaking verkiesbare plekken

De medezeggenschapsraad meldt minimaal 3 maanden voor de verkiezingen in de nieuwsbrief en op de site van de MR het aantal vacante plekken voor de komende zittingsperiode. Hierbij wordt duidelijk gemaakt hoe en tot wanneer, uiterlijk 2 maanden voor de verkiezingsdatum, men zich verkiesbaar kan stellen. Wanneer er een verkiesbare plek voor een OR-MR lid is, wordt eerst binnen de OR gevraagd of er kandidaten zijn. Wanneer er een kandidaat vanuit de OR geleverd wordt, worden er geen verkiezingen gehouden en heeft deze kandidaat de voorkeur.

Onvoldoende kandidaten

Als er na de sluitingsdatum onvoldoende kandidaten zijn in relatie tot de vrijgekomen zetels, wordt dit schriftelijk gemeldt aan het bevoegd gezag en de ouders. De MR draait dan met een tekort aan deelnemers en zal regelmatig kenbaar maken dat er een vacante plek is op de website en via de nieuwsbrief.

Voldoende kandidaten

Indien er evenveel kandidaten worden gesteld als dat er zetels in de medezeggenschapsraad voor zijn, vindt er geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.
De medezeggenschapsraad stelt het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten daarvan tijdig vóór de verkiezingsdatum in kennis. Zijn er meer kandidaten dan vacante zetels vind er een verkiezing plaats.

Verkiezing  /  uitslag verkiezing

De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming. Uiterlijk 1 maand voor de verkiezingsdatum gaat er een formulier naar alle ouders van de leerlingen. Hierop staan de namen van de kandidaten en hun motivatie voor de MR. Ouders mogen 1 stem uitbrengen op de kandidaat die ze in de MR willen. Het stembiljet kunnen ze in een brievenbus op school anoniem in leveren. De avond na de sluitingsdatum vindt er een besloten MR vergadering plaats waar de stemmen worden geteld. Hierbij wordt er een democratisch besluit genomen, de meeste stemmen gelden. Bij gelijke stand beslist het lot. De voorzitter zal in deze vergadering het lot laten beslissen door middel van een anonieme trekking van de namen van de gelijk geeindigde kandidaten. Kandidaten worden de volgende dag, mondeling, op de hoogte gebracht van de uitslag door de voorzitter. Deze meldt dit ook aan het bevoegd gezag. De kandidaten die niet verkozen zijn, blijven op de lijst en worden evt. benaderd bij tussentijds aftreden van MR leden.
Op de website en in de nieuwsbrief worden de ouders en docenten op de hoogte gebracht.

Tussentijdse vacature

In geval van een tussentijdse vacature wijst de medezeggenschapsraad tot opvolger van het betrokken lid aan de kandidaat die bij de laatste verkiezingen onvoldoende stemmen had om rechtstreeks gekozen te worden. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. De medezeggenschapsraad doet van deze aanwijzing mededeling aan het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaat. Indien uit de ouders minder kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de medezeggenschapsraad voor die geleding zijn of indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid aanwezig is, kan in de vacature(s) voorzien worden door het houden van een tussentijdse verkiezing.

Vastgesteld, september 2011,

Voorzitter MR De Wegwijzer.