U bevindt zich hier: Ouders » Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Het is belangrijk dat ouders en school samen praten én beslissen over zaken op het gebied van organisatie, onderwijs en opvoeding, vanuit een christelijke overtuiging. Daarvoor is er de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de stem van het personeel, de ouders en de leerlingen van CBS De Wegwijzer.

De medezeggenschapsraad heeft onder meer medezeggenschap over: geldbesteding, gebouwgebruik, nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, onderwijsverbetering, bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, invoering van ICT-middelen, veiligheid en samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Ook over fusieplannen en het ontslagbeleid moet het bestuur advies vragen aan de medezeggenschapsraad.

Een goed functionerende medezeggenschapsraad is belangrijk. Het zorgt ervoor dat beleidsbesluiten breed worden gedragen door leerkrachten en ouders en dat het beleid van de school zoveel mogelijk aansluit op de wensen en behoeften van school, ouder en kind. De leden van de medezeggenschaps-raad denken, praten en beslissen mee op een positieve en open manier. Dit vanuit één gezamenlijk doel: een gedegen en veilige school waar onze kinderen prettig leren en werken.

Wettelijke bevoegdheden

De medezeggenschapsraad heeft drie wettelijke bevoegdheden. Zij kan gebruikmaken van:

Het adviesrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen. Wél moet het schoolbestuur serieus reageren op een advies.
Het instemmingsrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur geen besluit kan nemen zonder instemming van de medezeggenschapsraad.
Het initiatiefrecht. Dit houdt in dat de medezeggenschapsraad zelf onderwerpen mag aandragen als zij vindt dat het schoolbestuur daarop te weinig beleid maakt.

Missie medezeggenschapsraad

Het is onze missie een constructieve bijdrage te leveren aan optimaal onderwijs en de onderwijsorganisatie, door op te komen voor de belangen van kinderen, ouders en personeel vanuit een positief kritische houding, gebaseerd op wederzijds respect.

Visie medezeggenschapsraad

Vanuit een christelijke overtuiging werken aan en streven naar een hoge kwaliteit van onderwijs in een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen en personeel waarbij het belang van het kind altijd voorop staat. De MR vertegenwoordigt u, ouders en als er zaken spelen, geeft u deze dan door aan één van de MR-leden.

Vergaderingen

De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld zes keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht. De school kan alleen beleid uitvoeren met ons advies of onze instemming. We bespreken onze bevindingen altijd met de directie om uiteindelijk te komen tot een zo goed mogelijk beleid. Wilt u een vergadering bijwonen? Maak dit dan vooraf kenbaar aan de medezeggenschapsraad: mrvandewegwijzer@gmail.com

Belangstelling

Hebt u vragen over de medezeggenschapsraad? Of hebt u belangstelling om een taak te vervullen in de raad? Neem gerust contact op met één van de leden van de raad of raadpleeg de procedure lidmaatschap MR op onze website: www.cbsdewegwijzerhw.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Elke school van Stichting voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk wordt vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad. Dat kan een leerkracht zijn, maar ook een ouder. De GMR overlegt ongeveer tien keer per jaar over allerlei zaken die alle scholen aangaan, zowel lokale als landelijke ontwikkelingen en beleidszaken. De leden van de GMR komen gemiddeld tien maal per jaar bijeen.

Opmerkingen of suggesties

Heeft u opmerkingen of suggesties, aarzel niet maar spreek ons aan op school of mail ons: mrvandewegwijzer@gmail.com (Siep Bruining, voorzitter)