U bevindt zich hier: De Wegwijzer » Wie zijn wij

Het Team

Groepsverdeling voor het cursusjaar 2020-2021

Groep 1-2A   juf Margriet en juf Belien
Groep 1-2B   juf Jannet en juf Kitty
Groep 3         juf Geralda en juf Karin
Groep 4         juf Gerlanda en juf Belien & Lio-stagiare juf Lauranne
Groep 5         juf Hanneke en juf Yvonne
Groep 6         juf Deborah en juf Wendy
Groep 7         meester Marthijs en juf Wendy
Groep 8         juf Nanda en juf Jolanda

                                                                                                                                                                    

Directeur: Liesbeth Wonink                                                                                             

Interne Begeleiding: Ingrid van Westendorp, Annebeth van Ede (1 t/m 8 )

Rekencoördinator: Karin van de Valk

Taalcoördinator: Jolanda van Putten

Gedragspecialist en Anti-Pest Coördinator: Gerlanda Arends

ICT-coördinator: Marthijs de Lange

Intern Contactpersoon (vertrouwenspersoon): Nanda Schouten

Onderwijsassistenten: Juf Anita, meester Job en juf Rita

 

Over De Wegwijzer

De Wegwijzer is een christelijke basisschool met een heldere visie. We willen onze kinderen 'de weg wijzen'. Dat doen we vanuit christelijke normen en waarden en op basis van de Bijbel. We stemmen de lesstof zoveel mogelijk af op de ontwikkelingsmogelijkheden, capaciteiten en interesses van het individuele kind. Differentiatie van de leerstof is dan ook een belangrijk speerpunt. Uw kind krijgt les op het eigen niveau, op het gebied van rekenen, lezen en spelling. Kinderen die moeite hebben met bepaalde vakken, geven we extra aandacht. Evenals kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele ontwikkeling staat bij ons centraal. Binnen de school werken we met de online - methode ‘Kwink, voor sociaal emotioneel leren’. In deze methode, die een preventief karakter heeft, staan belangrijke waarden en normen centraal, zoals respect, omgaan met elkaar en (zelf)vertrouwen. Kinderen die intensievere begeleiding nodig hebben, bieden we een faalangstreductietraining en/of sociale vaardigheidstraining aan. Deze trainingen worden gegeven door de gedragsspecialist.

Onze speerpunten

  • Goede leerlingenzorg
  • Rekenen en lezen op verschillende niveaus
  • Extra aandacht voor kinderen die moeite hebben met taal of rekenen
  • Verdiepende leerstof voor kinderen die extra uitdaging willen (o.a. Spaans vanaf groep 5)
  • Ervaren en enthousiaste leerkrachten

Organisatie

VCO Harderwijk-Hierden is voortgekomen uit de in 1879 opgerichte Vereniging Voor Christelijk Onderwijs te Harderwijk en de in 1934 opgerichte Vereniging voor Christelijk Onderwijs Hierden. VCO Harderwijk-Hierden is een stichting met één kernactiviteit. Deze kernactiviteit staat vermeld in de stichtingsstatuten: “De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer christelijke scholen voor primair onderwijs.

Grondslag

Het College van Bestuur van de stichting is het bevoegd gezag van elf christelijke basisscholen. Zij doet dit op basis van de volgende grondslag:
“Onderwijs en opvoeding mogen niet gescheiden worden; beide moeten steunen op en gericht zijn naar de Bijbel als Gods gezaghebbend woord en beantwoorden aan de gelofte bij de heilige doop afgelegd of aan de gehoorzaamheid aan Christus´oproep `Laat de kinderen bij mij komen, houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij."

Strategisch plan

De hoofdlijnen van het beleid van de stichting zijn vastgelegd in een strategisch beleidsplan. Dit strategisch beleidsplan functioneert als meerjarig beleidsplan en heeft een praktische uitwerking op de deelgebieden onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en communicatie.

 

Ons onderwijs

De onderwijsvorm die we nastreven is het beste onder te brengen in goed afstemmingsgericht en adaptief onderwijs.

# Doorgaande, heldere lijn en aanpak in de school (kernwaarde van ons geloof en de leerling centraal)

# Aandacht voor de adaptieve componenten: relatie, competentie, autonomie

# Aandacht voor een rijke, uitdagende leeromgeving

# Een goed samenwerkend en reflecterend team

# Veel aandacht voor de sociale vorming en vaardigheid van kinderen

Deze elementen gebruiken we om de leerlingen, individueel en in groepsverband, kansen te bieden om hun talenten te ontdekken. We vinden het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen ontwikkelingsniveau kunnen werken. Het geeft de leerlingen ruimte om zelfsturend te werken en met hun eigen verantwoordelijkheid te leren omgaan. Het gaat bij leren niet alleen om kennis, maar ook om aspecten zoals het ontwikkelen van creativiteit, het omgaan met elkaar. Hierbij zoeken we de balans tussen aanbod- en vraaggestuurd werken.

Op deze manier proberen wij vorm te geven aan onze visie:

      “CBS De Wegwijzer is een christelijke basisschool met een heldere visie. In ons pedagogisch klimaat voelt iedereen zich geaccepteerd, veilig en kan zich maximaal ontplooien. Wij bieden structuur en duidelijkheid en benaderen elkaar positief. In ons onderwijs bieden wij een gestructureerde en uitdagende leeromgeving, waarbij we het beste uit de kinderen halen. De kinderen worden betrokken bij het eigen leerproces. Ouders voelen zich gehoord op basis van wederzijds vertrouwen en weten dat hun kind wordt gezien. Het team en ouders dragen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wat betreft de ontwikkeling van het kind. Het belang van het kind staat centraal. Het teamvan CBS De Wegwijzer is transparant en betrokken. Wij werken in een goede sfeer waarin we elkaar feedback durven en kunnen geven.”