U bevindt zich hier: De Wegwijzer » Onze school

Over De Wegwijzer

De Wegwijzer is een christelijke basisschool met een heldere visie. We willen onze kinderen 'de weg wijzen'. Dat doen we vanuit christelijke normen en waarden en op basis van de Bijbel. We stemmen de lesstof zoveel mogelijk af op de ontwikkelingsmogelijkheden, capaciteiten en interesses van het individuele kind. Differentiatie van de leerstof is dan ook een belangrijk speerpunt. Uw kind krijgt les op het eigen niveau, op het gebied van rekenen, lezen en spelling. Kinderen die moeite hebben met bepaalde vakken, geven we extra aandacht. Evenals kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele ontwikkeling staat bij ons centraal. Binnen de school werken we met de online - methode ‘Kwink, voor sociaal emotioneel leren’. In deze methode, die een preventief karakter heeft, staan belangrijke waarden en normen centraal, zoals respect, omgaan met elkaar en (zelf)vertrouwen. Kinderen die intensievere begeleiding nodig hebben, bieden we een faalangstreductietraining en/of sociale vaardigheidstraining aan. Deze trainingen worden gegeven door de gedragsspecialist.

Onze speerpunten

  • Goede leerlingenzorg
  • Rekenen en lezen op verschillende niveaus
  • Extra aandacht voor kinderen die moeite hebben met taal of rekenen
  • Verdiepende leerstof voor kinderen die extra uitdaging willen (o.a. Spaans vanaf groep 5)
  • Ervaren en enthousiaste leerkrachten

Organisatie

VCO Harderwijk-Hierden is voortgekomen uit de in 1879 opgerichte Vereniging Voor Christelijk Onderwijs te Harderwijk en de in 1934 opgerichte Vereniging voor Christelijk Onderwijs Hierden. VCO Harderwijk-Hierden is een stichting met één kernactiviteit. Deze kernactiviteit staat vermeld in de stichtingsstatuten: “De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer christelijke scholen voor primair onderwijs.

Grondslag

Het College van Bestuur van de stichting is het bevoegd gezag van elf christelijke basisscholen. Zij doet dit op basis van de volgende grondslag:
“Onderwijs en opvoeding mogen niet gescheiden worden; beide moeten steunen op en gericht zijn naar de Bijbel als Gods gezaghebbend woord en beantwoorden aan de gelofte bij de heilige doop afgelegd of aan de gehoorzaamheid aan Christus´oproep `Laat de kinderen bij mij komen, houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij."

Strategisch plan

De hoofdlijnen van het beleid van de stichting zijn vastgelegd in een strategisch beleidsplan. Dit strategisch beleidsplan functioneert als meerjarig beleidsplan en heeft een praktische uitwerking op de deelgebieden onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en communicatie.

Klik hier voor het strategisch beleidsplan